Algemene Voorwaarden Yoga en Pilatesstudio Yolande van Kesteren

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Yoga & Pilatesstudio Yolande van Kesteren (hierna: de studio).
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Eigen risico en aansprakelijkheid:

 1. De deelnemer aan een les oefent op eigen risico. Dat geldt voor zowel de studio lessen als de online workouts.
 2. De studio is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.
 3. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

Studio lessen

 1. Aanmelden als deelnemer vindt plaats door zich via de website, per email of telefoon of persoonlijk te melden bij Yolande van Kesteren. Yolande kan aspirant deelnemers weigeren of verzoeken eerst een doktersverklaring te vragen als zij twijfelt of de aspirant deelnemer de lessen fysiek aan kan.
 2. Op officiële en erkende feestdagen en tijdens schoolvakanties (regio midden-Nederland) is de Studio gesloten.
 3. Een deelnemer meldt zich aan voor het gehele seizoen, dat wil zeggen tot de volgende zomervakantie. Als een deelnemer zich gedurende het seizoen aanmeldt dan geldt het lidmaatschap tot het einde van het betreffende seizoen.
 4. Voor het einde van een seizoen worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor het nieuwe seizoen, dat begint na de zomervakantie. Als een deelnemer zich niet aanmeldt, beëindigt hij/zij daarmee automatisch zijn/haar lidmaatschap aan de studio lessen. Een opzegging is dan niet nodig.
 5. Het lesgeld kan worden voldaan door automatische incasso in 4 termijnen. Het lesgeld kan ook in één keer voor het gehele seizoen contant worden voldaan. Indien reserveringskosten zijn betaald wordt dit in mindering gebracht op het lesgeld.
 6. Er is geen inschrijfgeld of borg verschuldigd.
 7. Lessen door ziekte of verhindering verzuimd, ontheffen niet van de verplichting tot betalen van het lesgeld.
 8. Verzuimde lessen kunnen, mits vooraf telefonisch of per email afgemeld, worden ingehaald. Een verzoek daartoe dient aan Yolande van Kesteren te worden voorgelegd.
 9. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het seizoen vindt in principe geen restitutie van het lesgeld plaats.

Persoonsgegevens

 1. De studio verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. De studio kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij de Studio door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van de Studio zijn opgenomen. De studio gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met de Studio zijn aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. 2. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van de Studio te accepteren